Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

19/12/2016
Thường có hai cách để xác định những gì tạo nên một thương hiệu: Cách thứ nhất dựa trên những những yếu tố đã cấu thành thương hiệu. Đó là tổng hòa các giá trị phi vật thể trong đặc tính sản phẩm như tên, bao bì, giá cả, lịch sử , danh tiếng và...