We help our clients express themselves and their products through iconic brand identity and excelent experiences. Our work is clarifing purpose and meaning of branding, and stir up curiosity and emotion.

Our new services and opportunities help demonstrate expertises that businesses want: New chances for consulting services, includes both short-term and long-term strategic consulting. As well extensive opportunities for organizations and companies that aim to reach their target audiences who want to rebrand.

Dịch vụ quan tâm thêm
Chọn thêm các dịch vụ mà bạn cũng muốn quan tâm
Mô tả yêu cầu
Bạn hãy mô tả yêu cầu để chúng tôi nắm rõ?
Khoảng thời gian mong muốn
Bạn đã có khoảng thời gian dự kiến chưa?
Những lưu ý khác
Bạn còn lưu ý gì thêm không?
Cám ơn liên hệ từ bạn! FreshBrand sẽ phản hồi tới bạn sớm nhất!
1Bản tóm tắt yêu cầu công việc
2Nghiên cứu và lập chiến lược
3Khái niệm và phác thảo
4Tư duy phản biện
5Đánh giá và chỉnh sửa
6Thuyết trình
7Chuyển giao và hỗ trợ