VAN PHAT LOI

NGÀNH
Nông nghiệp
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu
Không gian triển lãm

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong, Thanh Thuận
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kếlogo, thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu, thiết kế không gian triển lãm
Khách hàng: Vạn Phát Lợi
Địa điểm: TP. HCM
Nội dung: Bán buôn nông, lâm sản
Định hướng ý tưởng: Chất lượng, thân thiện, an toàn
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vẽ tay

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ