SCB Bank visual identity guidelines_SCB bank branding design agency vietnam brand identity freshbrand henry graphic designer vietnam 6a

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
9 June 2020
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ