Lang Kingdom

Mạng xã hội toàn cầu
NGÀNH
Các tổ chức phi lợi nhuận
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú, Thanh Thúy
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới với khái niệm thị trường đại chúng
Công việc thực hiện:  Thiết kế logo, thiết kế nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Lang Kingdom
Địa điểm: Việt Nam – Singapore
Nội dung thương hiệu: Giáo dục – Anh ngữ trực tuyến

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ