HelloChao

NGÀNH
Các tổ chức phi lợi nhuận
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Đặt tên
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu
Không gian triển lãm

Thiết kế: Anh Tú, Thanh Thúy
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới với khái niệm thị trường đại chúng
Công việc thực hiện:  Đặt tên, Thiết kế logo, thiết kế nhận dạng thương hiệu, thiết kế không gian triển lãm
Khách hàng: HelloChao
Địa điểm: Việt Nam
Nội dung thương hiệu: Giáo dục – Anh ngữ trực tuyến

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ