HADUCO

NGÀNH
Vận tải
DỊCH VỤ
Chiến lược

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Chiến lược thương hiệu
Khách hàng: Haduco
Địa điểm: Vũng Tàu
Nội dung thương hiệu: Dịch vụ hậu cần dầu khí trên biển và cảng biển
Định hướng ý tưởng: Đậm bản sắc, sự Trỗi dậy, quốc tế

Chúng tôi cùng HADUCO đã thực hiện rất nhiều công việc trong hai năm qua để đánh giá thương hiệu của họ và kết luận rằng HADUCO cần một cách tiếp cận năng động và tươi mới hơn cho bản sắc của mình để phản ánh rằng HADUCO là một cơ quan quản lý tư nhân độc lập và đầu ngành.

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ