Haduco – Office Space

NGÀNH
Vận tải
DỊCH VỤ
Không gian triển lãm

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế không gian triển lãm
Khách hàng: Haduco
Địa điểm: Vũng Tàu
Nội dung thương hiệu: Dịch vụ hậu cần dầu khí trên biển và cảng biển
Định hướng ý tưởng: Đậm bản sắc, sự Trỗi dậy, quốc tế

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ