BCA – Office Space

NGÀNH
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Không gian triển lãm

Thiết kế: Anh Tú, Thanh Thuận, Hải Anh
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế không gian triển lãm
Khách hàng: Business Coaching Asia
Địa điểm: TP. HCM
Nội dung: Huấn luyện Doanh nghiệp
Định hướng ý tưởng: Chuyên nghiệp, bền vững, tin cậy
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vẽ tay

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ