ĐỂ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, CHÚNG TÔI LUÔN SUY NGHĨ, CHIA SẺ VÀ TRANH LUẬN